Máy chưng cất phân tử và thiết bị làm bay hơi lớp lót